Algemene voorwaarden en privacy

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij ieder gebruik van de website www.lantimmo.be en al haar sub-sites (hierna “Website”), evenals iedere andere dienst aangeboden door Lantimmo met maatschappelijke zetel te Knokke-Heist, met ondernemingsnummer 677.367.628, eigenaar en beheerder van de Website.

Het begrip “Dienst” zoals in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruikt, verwijst naar het geheel van – bezoek en/of gebruik van – de Website, evenals iedere andere op of via de Website door Ons aangeboden dienst.

Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder “AGV”) heeft gelezen en aanvaard.

Huidige AGV kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene AGV worden toepasbaar vanaf het moment dat zij op de Website worden gepubliceerd. U kan de meest recente versie van de AGV te allen tijde raadplegen via www.lantimmo.be.

Lantimmo behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst op ieder ogenblik te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.

 

Gebruik van de Dienst

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te mogen gebruiken. Minderjarigen die gebruik wensen te maken van de Dienst, moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. Lantimmo is in geen geval aansprakelijk indien minderjarigen de Dienst gebruiken zonder ouderlijk toezicht.

Gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis.

Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

 • Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mail adressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook.
 • Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Lantimmo, niet toegelaten “metatags” te gebruiken.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails.
 • Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Lantimmo. U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Dienst zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe.
 • Het is niet toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Lantimmo.
 • Het is niet toegelaten om spam te uploaden of te posten.
 • Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door Lantimmo.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankenrecht)  overschrijden.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de Dienst is toegelaten.

Het is wel toegelaten een “hyperlink” te creëren vanop uw eigen website naar de homepage van Onze Website. In het geval u een “deeplink” naar specifieke inhoud op de Website wil creëren, dient u Onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

U aanvaardt dat Lantimmo beroep mag doen op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, opslagruimte en het nodige netwerk en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de Dienst te laten functioneren.

Het is mogelijk dat Lantimmo, terwijl u gebruik maakt van de Dienst, “cookies” verzendt, afkomstig van het domein www.lantimmo.be. Een cookie is een klein bestand, verzonden door een internetserver naar uw browser, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer. Cookies zijn noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst. Lantimmo bewaart in een cookie geen persoonlijke gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren, noch maakt Lantimmo gebruik van cookies voor opsporingsdoeleinden.

 

Links naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Lantimmo heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, noch voor de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van die websites. De beheerders van die websites zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en reglementeringen die betrekking hebben op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun website, waaronder maar niet uitsluitend de reglementering betreffende de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

  

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

Hoewel er gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid bij de informatie en andere inhoud die u kan terugvinden op of via de Dienst, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Dienst. Hetzelfde geldt met betrekking tot van of via de Dienst gedownloade bestanden.

In het bijzonder doen wij al het mogelijke om de vastgoedadvertenties op onze Website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

De advertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,…) omtrent het vastgoed, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze Website is altijd van voorlopige aard en moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Sommige functionaliteiten van onze Dienst kunnen onderworpen zijn aan de voorafgaande opgave van bepaalde persoonsgegevens; dit teneinde een vlot contact te kunnen garanderen en/of u de correcte informatie te kunnen bezorgen.

De gebruiker die de persoonsgegevens meedeelt, garandeert Ons dat deze correct zijn.

Wij respecteren de wetgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden bijgehouden in de centrale databank van Lantimmo teneinde de taken zoals haar toevertrouwd tot een goed einde te brengen. Op eenvoudig schriftelijk verzoek, gericht aan rik@lantimmo.be, kunt u kennis nemen van deze gegevens en kunt u ze laten aanpassen en/of verwijderen indien ze onvolledig, onjuist of irrelevant zijn (wet van 8 december 1992).

 

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren Lantimmo toe.

Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud.

Lantimmo verleent iedere gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de Website op één computer te openen, de inhoud van de Dienst weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen.

Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: de gebruiker mag één kopij van de inhoud van de Dienst afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteursrecht en oorsprong van de Website behoudt.

Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Lantimmo verboden om de op of via de Dienst aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Lantimmo, haar logo, iconen en handelbenamingen vallen onder de wetgeving met betrekking tot naamsbescherming. Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze Lantimmo in diskrediet kan brengen of anderszins benadelen.

 

Aangifte van inbreuk op intellectuele eigendom 

Lantimmo beoogt te allen tijde het respect voor intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen te allen tijde Lantimmo inlichten indien zij van oordeel zijn dat Lantimmo zelf of een gebruiker van de Dienst van Lantimmo zijn of haar recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons via e-mail verstuurd te worden op volgend adres: rik@lantimmo.be.

Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegeven(s) op de Website die geschonden werd(en) of inbreukmakend is/zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen u te contacteren (adres, e-mailadres, telefoonnummer).

 

Beperking van aansprakelijkheid

U aanvaardt en verklaart dat Lantimmo niet aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijke verliezen, ingevolge:

 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of informatie verkregen via de Dienst;
 • Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;
 • Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van Lantimmo, behoudens eventuele deontologische aansprakelijkheid bij inbreuk op de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
 • Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de Website;
 • Verklaringen of gedragingen van een derde op de Website;
 • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken;
 • Niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens;

 

Andere voorwaarden

Indien Lantimmo enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze AGV niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat ze afstand doet van dat recht of die bepaling.

Ingeval één of meerdere aspecten van deze AGV, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar (lijken), raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

In het geval van een conflict tussen deze AGV en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd door Lantimmo, al dan niet via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

De huidige AGV worden beheerst door Belgisch recht.

Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de Dienst (inclusief de huidige AGV), enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen het vastgoedkantoor gelegen is bevoegd zijn.

(versie 30/11/2018)

 

Bescherming van de Privacy:

Lantimmo leeft de GDPR na, de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens. Wat dat voor jou betekent, lees je hieronder.

Wie zijn we?

Ons website-adres is: https://www.lantimmo.be.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

Reacties via contactformulieren: als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier.

Cookies: wanneer je een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites: berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen, bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten… Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Het surfgedrag kan geregistreerd worden om o.a. het aantal bezoekers en de duur van het bezoek aan de site te catalogeren. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Met wie delen we jouw data?

De gegevens die op deze site voorkomen, worden opgeslagen bij de hostingfirma.

Hoe lang bewaren we jouw data?

Wanneer je een reactie achterlaat via één van de contactformulieren, dan wordt die reactie en de metadata van die reactie bewaard, om de commerciële opvolging ervan te kunnen verzekeren. Dit voor de periode tot wanneer de commerciële opvolging niet meer nodig is (bv. na verkoop of aankoop van een woning)

Welke rechten heb je over je data?

Als je reacties hebt achtergelaten, kan je verzoeken om een bestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben, verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar sturen we jouw data naartoe?

Uw persoonlijke gegevens worden enkel doorgegeven ifv het aangaan van een contract, aan de medecontractant of wanneer de overheid ons hierom verzoekt.

Contactinformatie

www.lantimmo.be, 0471/344.299, info@lantimmo.be

Hoe beveiligen we jouw data?

De website wordt gehost via een https-verbinding en is SSL-beveiligd en anti-virus-beveiligd tegen hacking. De gegevens worden verder niet online gecatalogeerd. Bovendien werken we met sterke wachtwoorden, die regelmatig worden veranderd.

Welke datalek procedures hebben we geïmplementeerd?

Bij een eventuele hacking, wordt de site gereset en weer online gezet op een beveiligde manier door de hostingfirma.

Van welke derde partijen ontvangen we data?

Geen

 

FR:

Termes et conditions et Protection de vos données

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation s’appliquent à toute utilisation du site Internet www.lantimmo.be et de tous ses sous-sites (ci-après «Site Internet»), ainsi qu’à tout autre service proposé par Lantimmo dont le siège social est à Knokke-Heist, sous le numéro d’entreprise 677.367.628 , propriétaire et exploitant du site Web.

Le terme «Service» tel qu’il est utilisé dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation fait référence à l’intégralité – de la visite et / ou de l’utilisation – du Site Internet, ainsi que de tout autre service que Nous proposons sur ou via le Site Internet.

Par la simple utilisation du Service, vous reconnaissez avoir lu et accepté les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après «AGV»).

L’AGV actuel peut être modifié ou révisé à tout moment. L’AGV modifié ou révisé sera applicable dès sa publication sur le Site. Vous pouvez consulter la version la plus récente de l’AGV à tout moment via www.lantimmo.be.

Lantimmo se réserve le droit de modifier (interrompre) le Service à tout moment, temporairement ou définitivement, avec ou sans préavis.

 

Utilisation du service

Vous devez avoir 18 ans ou plus pour utiliser le Service. Les mineurs qui souhaitent utiliser le Service doivent être accompagnés d’au moins un de leurs parents. Lantimmo n’est en aucun cas responsable si des mineurs utilisent le Service sans surveillance parentale.

L’utilisation du Service est à vos propres risques. Le service est fourni «tel quel» et «selon la disponibilité».

En tant qu’utilisateur du Service, vous acceptez de comprendre et d’accepter les interdictions suivantes:

Il est interdit de collecter et / ou d’utiliser des noms d’utilisateur, des mots de passe, des adresses e-mail ou d’autres données personnelles des utilisateurs à quelque fin que ce soit.

Il n’est pas autorisé d’utiliser des “balises META”, sauf si Lantimmo a donné une autorisation écrite explicite et préalable.

Vous n’êtes pas autorisé à utiliser le Service pour une publicité non autorisée, y compris via du spam, des chaînes de lettres ou des e-mails indésirables.

Il n’est pas permis d’utiliser l’exploration de données, les robots, le grattage d’écran ou des outils de collecte de données similaires sur le Service, sauf avec l’autorisation expresse et écrite préalable de Lantimmo. Vous ne pouvez pas “encadrer” ou utiliser des “techniques d’encadrement” sur aucune partie du Service sans autorisation écrite expresse.

Il est interdit de copier, multiplier, reproduire, vendre, revendre ou exploiter toute partie du Service, l’utilisation du Service ou l’accès au Service sans l’autorisation écrite expresse et préalable de Lantimmo.

Il n’est pas autorisé de télécharger ou de publier du spam.

Il est interdit de télécharger, publier ou envoyer des vers, des virus ou tout autre code de nature destructrice.

Il est interdit de modifier, d’adapter ou de pirater le Service ou de modifier le site Web d’un tiers pour le faire apparaître comme s’il était associé au Service proposé par Lantimmo.

Vous n’êtes pas autorisé à utiliser le Service à des fins illégales ou non autorisées. Lorsque vous utilisez le Service, vous ne pouvez pas dépasser les limites de la loi applicable (y compris, mais sans s’y limiter, le droit d’auteur et la loi sur les bases de données).

Il n’est pas autorisé à utiliser le Service à des fins commerciales; seule l’utilisation privée du Service est autorisée.

Il est permis de créer un «lien hypertexte» de votre propre site Web vers la page d’accueil de notre site Web. Dans le cas où vous souhaitez créer un “lien profond” vers un contenu spécifique sur le site Web, vous devez obtenir notre consentement explicite et préalable.

Vous acceptez que Lantimmo puisse s’appuyer sur des services tiers et des «partenaires d’hébergement» pour fournir le matériel, les logiciels, l’espace de stockage, le réseau et les technologies connexes nécessaires au fonctionnement du Service.

Lors de l’utilisation du Service, Lantimmo peut envoyer des “cookies” du domaine www.lantimmo.be. Un cookie est un petit fichier envoyé par un serveur Internet à votre navigateur qui s’enregistre sur le disque dur de votre ordinateur. Les cookies sont nécessaires pour une utilisation optimale du Service. Lantimmo ne stocke pas de données personnelles dans un cookie pouvant être utilisé pour identifier une personne, ni Lantimmo n’utilise de cookies à des fins de suivi.

 

Liens vers d’autres sites Web

Le site Web peut contenir des hyperliens vers du contenu de tiers ou vers des sites Web exploités par des tiers. Lantimmo n’a aucun contrôle sur le contenu ou d’autres caractéristiques de ces sites Web ou pages Web et ne peut être tenu responsable de la qualité, ni de l’exactitude du contenu ou d’autres caractéristiques de ces sites Web. Les opérateurs de ces sites Web sont seuls responsables du respect des lois et règlements relatifs aux produits et / ou services qu’ils proposent sur ou via leur site Web, y compris, mais sans s’y limiter, les règlements sur la protection des consommateurs, les ventes à distance, législation relative aux prix, etc.

 

Fiabilité des informations sur le site Web

Bien que nous nous efforcions d’assurer la fiabilité, l’actualité, l’exhaustivité et l’exactitude des informations et autres contenus que vous pouvez trouver sur ou via le Service, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables des dommages directs ou indirects, en particulier tangibles, intangibles ou autres les dommages résultant de l’utilisation des informations et autres contenus du Service. Il en va de même pour les fichiers téléchargés depuis ou via le Service.

En particulier, nous mettons tout en œuvre pour mettre à jour régulièrement les annonces immobilières de notre site Internet. Cependant, nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs dans le contenu de l’annonce ou dans le cas où la propriété ne serait plus disponible lorsque vous affichez l’annonce.

La publicité n’est en aucun cas une offre au sens juridique du terme. Nous vous conseillons donc fortement de nous contacter avant de prendre une décision (achat, location, …) concernant le bien afin de vérifier personnellement si les informations et la disponibilité du bien sont correctes et à jour. être date. Les informations sur notre site Web sont toujours de nature provisoire et doivent toujours être confirmées par nous, en particulier, mais sans s’y limiter, le prix demandé.

 

Traitement des données personnelles

Certaines fonctionnalités de notre Service peuvent faire l’objet d’une notification préalable de certaines données personnelles; ceci afin de garantir un bon contact et / ou de vous fournir des informations correctes.

L’utilisateur qui communique les données personnelles nous garantit qu’elles sont correctes.

Nous respectons la législation relative au traitement des données personnelles. Les données personnelles sont conservées dans la base de données centrale de Lantimmo afin de mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Sur simple demande écrite adressée à rik@lantimmo.be, vous pouvez prendre connaissance de ces données et les faire ajuster et / ou supprimer si elles sont incomplètes, incorrectes ou non pertinentes (loi du 8 décembre 1992).

 

Droits de propriété intellectuelle

Les textes, dessins, photos, vidéos, images, données, bases de données, logiciels, noms, noms commerciaux et de domaine, marques, logos et autres composants du Service sont protégés par les droits de propriété intellectuelle et appartiennent à Lantimmo.

Toutes les collectes de données du Service sont soumises à une protection juridique en ce qui concerne les bases de données, tant en structure qu’en contenu.

Lantimmo accorde à chaque utilisateur du Service une licence non exclusive, non transférable et révocable à tout moment pour accéder au Site Web sur un ordinateur, afficher le contenu du Service et, si nécessaire, le télécharger dans le seul but de consulter.

La reproduction du contenu n’est autorisée que dans les conditions suivantes: l’utilisateur peut imprimer une copie du contenu du Service pour un usage personnel uniquement, à condition qu’il ne modifie pas le contenu de quelque manière que ce soit et qu’il conserve toutes les mentions de copyright et d’origine de conserver le site Web.

À l’exception de ce qui précède, sans le consentement écrit préalable de Lantimmo, il est interdit de stocker, reproduire, modifier, divulguer, distribuer ou transmettre, vendre ou autrement les informations et le contenu offerts sur ou via le Service. céder ou céder des droits à des tiers.

Lantimmo, son logo, ses icônes et ses noms commerciaux sont régis par les lois sur la protection des noms. Ils ne peuvent pas être utilisés conjointement avec tout autre produit ou service de manière à créer de la confusion ou à discréditer ou à désavantager Lantimmo.

 

Déclaration de violation de propriété intellectuelle

Lantimmo s’efforce toujours de respecter les droits de propriété intellectuelle. Les titulaires de ces droits peuvent à tout moment informer Lantimmo s’ils pensent que Lantimmo lui-même ou un utilisateur du service Lantimmo n’a pas compris ses droits. Ces notifications doivent nous être envoyées par e-mail à l’adresse suivante: rik@lantimmo.be.

Veuillez indiquer clairement le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle et l’URL des informations sur le site Web qui ont été violées ou qui enfreignent, et laissez suffisamment d’informations pour nous permettre de vous contacter ( adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone).

 

Limitation de responsabilité

Vous acceptez et déclarez que Lantimmo ne peut pas et ne sera pas tenu responsable de tout dommage direct ou indirect, dommage accessoire ou spécial, dommage consécutif ou dommage occasionnel, y compris mais sans s’y limiter, la compensation pour perte de profit, de bonne volonté, d’utilisation, de données ou d’autres dommages incorporels. pertes dues à:

Dysfonctionnements, interruptions ou erreurs dans les services électroniques ou les informations obtenues par le biais du Service;

Virus apparaissant sur le Site malgré les précautions;

Une erreur et / ou négligence commise par des employés et / ou des employés de Lantimmo, à l’exception d’une éventuelle responsabilité déontologique en cas de violation des doctrines de l’Institut professionnel des courtiers immobiliers.

Falsification frauduleuse de données par des tiers, en raison d’une intrusion non autorisée du site Web;

Déclarations ou comportements d’un tiers sur le site Web;

L’impossibilité d’utiliser le Service;

Accès non autorisé ou modification de votre transmission ou de vos données;

 

Autres conditions

Si Lantimmo n’exerce aucun droit ou disposition (résultant) de cet AGV, cela ne signifie en aucune manière qu’elle renonce à ce droit ou à cette disposition.

Dans le cas où un ou plusieurs aspects de cet AGV, ou semblent être totalement ou partiellement inapplicables, cela n’affecte pas la validité et l’applicabilité des autres dispositions.

En cas de conflit entre le présent AGV et les conditions particulières applicables à certains services fournis par Lantimmo, que ce soit ou non via le Service, ces conditions spéciales s’appliqueront.

Les AGV actuels sont régis par le droit belge.

Les parties conviennent qu’en cas de litige concernant le Service (y compris l’AGV actuel), seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire au sein desquels l’office immobilier est situé sont compétents.

(version 30/11/2018)

 

Protection de la vie privée:

Lantimmo est conforme au GDPR, le règlement européen 2016/679 sur la protection des données personnelles. Vous pouvez lire ce que cela signifie pour vous ci-dessous.

Qui sommes nous

L’adresse de notre site Web est: https://www.lantimmo.be.

Quelles informations personnelles collectons-nous et pourquoi?

Réponses via les formulaires de contact: si les visiteurs laissent des commentaires sur le site, nous collectons les données indiquées dans le formulaire de réponse.

Cookies: lorsque vous modifiez ou publiez un message, un cookie supplémentaire est stocké par votre navigateur. Ce cookie ne contient aucune donnée personnelle et contient uniquement l’identifiant de l’article que vous avez modifié. Ce cookie a expiré après une journée.

Contenu intégré d’autres sites Web: les messages sur ce site peuvent montrer du contenu intégré (intégré), par exemple des vidéos, des images, des messages … Le contenu intégré d’autres sites Web se comporte exactement comme si le visiteur avait visité cet autre site Web. Ces sites Web peuvent collecter des informations sur vous, utiliser des cookies, intégrer le suivi tiers et surveiller votre interaction avec ce contenu intégré, y compris l’interaction avec le contenu intégré si vous avez un compte et êtes connecté à ce site Web.

Le comportement de navigation peut être enregistré pour, entre autres, cataloguer le nombre de visiteurs et la durée de la visite du site. Aucune donnée personnelle n’est stockée ici.

Avec qui partageons-nous vos données?

Les informations qui apparaissent sur ce site sont stockées chez l’hébergeur.

Combien de temps conservons-nous vos données?

Lorsque vous laissez une réponse via l’un des formulaires de contact, cette réponse et les métadonnées de cette réponse seront enregistrées, afin d’assurer son suivi commercial. Ceci pour la période jusqu’à ce que le suivi commercial ne soit plus nécessaire (par exemple après la vente ou l’achat d’une maison)

Quels droits avez-vous sur vos données?

Si vous avez laissé des commentaires, vous pouvez demander un fichier de vos données personnelles que nous détenons à votre sujet, y compris toutes les données que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander que nous supprimions toutes les données personnelles que nous détenons à votre sujet. Cela ne contient aucune donnée que nous sommes tenus de conserver à des fins administratives, juridiques ou de sécurité.

Où envoyons-nous vos données?

Vos données personnelles ne seront transmises que lors de la conclusion d’un contrat, au cocontractant ou lorsque le gouvernement nous le demandera.

Coordonnées

www.lantimmo.be, 0471 / 344.299, info@lantimmo.be

Comment protégeons-nous vos données?

Le site Web est hébergé via une connexion https et est sécurisé par SSL et protégé contre les virus contre le piratage. Les données ne sont plus cataloguées en ligne. De plus, nous travaillons avec des mots de passe forts, qui sont modifiés régulièrement.

Quelles procédures de violation de données avons-nous mises en place?

En cas de piratage, le site est réinitialisé et remis en ligne de manière sécurisée par la société d’hébergement.

De quels tiers recevons-nous des données?

Aucun